Как да ни намерите
Atipiskās
protezēšanas
laboratorija
Liepājas 3
      

Метод за лечение на ЦП, травгми на гръбначният мозък и гръбначния стълб

Метод на компенсация на дифицита на мускулната и управляващата активност при помощта външна енергия

 Същноста на авторския метод се свежда до неинвазивно лечение в домашни условия на широк спектър от заболявания, свързани с дифицита на мускулната и управляващата активност ( ЦП, травми и заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък и т.н. ) с помощта на реципрочен комплекс, който принуждава цялото тяло на пациента при ходене да извършва близки до естествените , цикличноповтарящи се движения, използвайки външна енергия. По този начин сепрекъсват патологичнитeвзаимовръзки наизпълнителнитепериферии и церебралните структури,пораждаики процесна формиране на нови рефлекси връзки.

Предмет на работата е разработването на неинвазивен метод на лечение на заболявания характеризиращи / съпровождащи се от ДМА, ДУА и ОХ на основа на неизползвани в медицината достижения на биониката ; антропоморфна роботехника , биомеханика на движенията, ориентация и навигация, биоенергетика и невробионика.

От гледна точка на ДУА и ОХ е установено , че развитието на главния и гръбначния мозък в пренаталния период оказва съществено влияние на аферентните импулсации от:

-   рецепторите на вестибуларния апарат;

-  рецепторите на мускулно ставния свързващ апарат (MCCA).

     Нарушения на аферентните информационни потоци – проприоцептивни и вестибуларни – води до патология на нервната система (НС) и опорно-двигателния апарат (ОДА). Структурата на вестибуларната система се явява първична и основна проекция за входящите потоци на проприоцептивната аферентациа на МССА.
Заключение: Необходимо обеспечить регулярную двигательную активность внешней энергией, т.к. у ЦП- пациентов существует ДМА.
В результате взаимообмена неверной информацией между звеньями опорно- двигательного аппарата (ОДА) – спинального мозга – головного мозга, в первые    месяцы и годы жизни у больного возникают устойчивые патологические стериотипы движения, которые закрепляются по мере роста ребенка.
Вывод: Необходимо е да се осигури редовна двигателна активност чрез използването на външна енергия при пациенти с ЦП и ДМА.
В резултат на взаимния обмен на неправилна информация между звената на ОДА – гръбначния мозък – главния мозък , в първите месеци и години от живота на болния въникват устоичиви патологични стереотипи на движение, които се затвърждават с разтежа на детето.
Извод: чрез бионически начин да се осигури взаимния обмен на правилна информация между звената на функционалната система.
Идеологията на метода се базира на реализацията на процеса на прекъсване на патологичните взаимни влияния между изпълнителната периферия и церебралните струкури, което спомага за осъществяването на нови рефлекторини връзки , който се закрепват с течение на лечението. Процесът се осъществява чрез използването на нов клас технически помощни средства – реципрокни ортезни системи и рехабилитационни локомоторни роботи.
Затова тренировката в пределите на 2-4 мускула става толкова бързо,че не е нужно дълбоко преструктуриране на ЦНС. Става въпрос само за подбора на такава синергия, при която мускулите биха се активизирали в определено съчетание.
Следователно: използването на механично принудено движение на даден краиник или на всички части на тялото , предизвиква процес , обратен на горепописания , т.е. не е нужно преструктурирането на ЦНС, а само маркиране в зависимост от броя и продължителността на тренировките на прехода от принудително условно-рефлекторна деиност към безусловно рефлекторна деиност.
База за дадения преход се формира на нивото на микроструктурата на управление на движенията.Установено е , че във фазите на възбуждане (активно или принудително) мускулите на локомоторните центрове се освобождават от задържащите въздеиствия и стават достъпни за коригиращи въздеиствия. Благодарение на връзките на мотоневроните на различни мускули и мускулни групи в гръбначния мозък в така наречения мотоневронен пул, се реализират моторни взаимодеиствия, организиращи ритмични моторни въздеиствия от крачещт тип.
Разработената авторска конструкция може да бъде условно наречена – апарат за изкуствена локомоция- която работи за сметка на външната енергия при пълен дефицит на мускулна и управляща активност , т.е. при минимално, чисто органично / формално участие на главния мозък в процеса на ходене.